Cơ cấu tổ chức

Thứ 4 | 12/08/2020 - Lượt xem: 732
CƠ CẤU TỔ CHỨC:
- Hội đồng quản trị gồm 03 người
- Ban tổng giám đốc gồm 03 người
- Phòng Tài chính - Kế toán
- Phòng kỹ thuật - Vẩn tải ô tô
- Phòng tổ chức - hành chính
- Phòng kinh doanh thị trường
- Đội xe

HỌC VẤN
- Tổng vụ nhân sự
- Trình độ đại học và trên đại học
- Trình độ cao đẳng, trung cấp
- Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông
 
Đang tải bình luận,....